INSAMLINGSSTIFTELSE
INSAMLINGS
STIFTELSE
INSAMLINGS
STIFTELSE

DET HÄR VILL VI SKAPA

Bilden ovan är ett förslag framtaget av en arkitekt och är ingen definitiv slutdesign.
Stiftelsen Trygghetsboendet Resele är en insamlingsstiftelse med rätt att driva verksamhet. Stiftelsens affärsidé är att förvalta, utveckla och bygga hyres- alternativt bostadsrätter i form av trygghetsboende och gemensamhetslokaler på uppdrag av Reseleborna.
Stiftelsen leds av styrelsen som utformat stiftelseförordnande och stadgar för verksamheten. Styrelsen och medlemmarna skall utforma verksamheten i samförståndet med föreningar och byalag till gagn för de boende men också för Reselebygden. Verksamheten skall följa direktiven för trygghetsboende och drivas affärsmässigt för att säkerställa trygghetsboendets existens men med hänsyn till hyresgästens behov, de anställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö.  Verksamheten skall drivas så att den klarar sitt åtagande och fortlevnad.
                                          
Förslag ”Barnhotel” är framtaget av TM Konsult Teknik & Arkitektur i Sollefteå.
Den befintliga ladan kan nyskapas till ett ”Barnhotel” och kan innehålla ett 10-tal rum med olika motiv och teman medan övriga ytor kan användas som café, samlingslokal eller något annat lämpligt. Ensamstående föräldrar som behöver växla miljö för en kortare tid skall ha möjlighet att få uppleva natur och möjligheter till olika fritidsaktiviteter.
 

TRE VIKTIGA PRINCIPER

 

VISION

Vår framtidsvision skapar en trygg boendemiljö med den service som våra boende efterfrågar och kräver.
TRIVSEL
Att få möjligheten att bo kvar i sin hembyggd tycker vi är självklart. Bygden där man har haft sin hemvist är basen för tryggheten. Inga främmande miljöer och anonymitet. Det skall kännas som hemma.

GEMENSKAP

Ingen skall behöva känna sig ensam och satt i utanförskap. Gemenskap är basen för trygghetsboendet likväl som de individuella behoven att få sköta sig själv. Valmöjlighet är viktigt.
Stiftelsen Trygghetsboendet Resele är en insamlingsstiftelse med rätt att driva verksamhet. Vi skapar trivsam och trygg livsmiljö. Stiftelsen arbetar för en hållbar bostadsform med människans behov i centrum.

ORDFÖRANDET HAR ORDET

Stiftelsen Trygghetsboendet Resele´s affärsplan ger oss en vägledning på vad vi skall utveckla under den närmaste tiden. Vi prioriterar det som behöver göras först. Steg för steg kommer planen att förverkligas men att vägen dit kan vara krokig och lång är vi medvetna om. Viktigt är att lyssna och tänka igenom förslag och alternativ för att få fram det optimala trygghetsboendet och den kvalitet som vi eftersträvar.
Affärsplanen utgår i mångt och mycket från Stiftelsens projektplan. I den finns viktiga frågor som rör vårverksamhet och hur verksamheten skall bedrivas. Prioritet i projektplanen är att skapa bostäder och gemensamma lokaler för äldre och yngre som behöver komma i en gemensam trygghet.
Samtidigt frigörs fastigheter och möjligheten för unga familjer att skapa en önskvärd naturskön boendemiljö efter deras egna ideal. Den befintliga Ladugården rivs och en ny liknande byggnad uppför för att smälta in i landskapsbilden. Nybyggnad kan inrymma ett Barnhotel för ensamstående föräldrar som behöver miljöombyte.
När Resele Prästbord 1:36 förvärvades av Härnösands stift stod det inte klart vad som skulle ske med fastigheten. När en enkät överlämnades från Resele Bygdeförening stod det ganska snart fast att fastighetens centrala läge skull vara lämpligt för ett Trygghetsboende. Därmed väcktes ett stort intresse och hopp om realisering av projektet. En stiftelse bildades då verksamheten är beroende av donationer och bidrag från både privatpersoner och företag. Stöd från olika myndigheter och fonder finns också att söka. Stiftelsens verksamhet skall drivas i ett ekonomiskt och finansiellt försvarsbart syfte.
Personligen ser jag en spännande framtid tillsammans med Er som tror och brinner för förverkligandet av Trygghetsboendet Resele. En viktigt utveckling med nya arbetsplatser för Resele. Engagemang i samverkan med lokala invånare, intressenter och entreprenörer är välkommet och en förutsättning för att lyckas.
Med gemensam målsättning tar vi oss an det som ytterligare kan förbättra villkoren för Resele bygdens överlevnad, nya boendeformer med mera. Hållbarhet, och i möjligaste mån en bestående landskapsbild, är eftersträvansvärt. Om vi alltid tänker på de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna i vårt arbete är jag övertygad om att vi kan uppnå våra mål.

AFFÄRSPLAN PROCESS

Sex målområden som tar oss mot målet.
Inom varje målområde sätter vi ett övergripande mål. Vi beskriver de strategier som tar oss fram mot målet. Både målet och strategierna är oftast fleråriga. Vi anger för varje område det vi ska nå under 2022, detta i form av tydliga mätetal. Affärsplaneprocessen leder totalt fram till en mängd aktiviteter på olika nivåer.
I affärsplanen anger vi också några av de viktigaste aktiviteterna i bolaget under det kommande året. Vi arbetar med SEX ÖVERGRIPANDE MÅLOMRÅDEN:
 • Utveckla projektet
 • Nöjda hyresgäster
 • Ökad integration och sysselsättning
 • Miljötänkande i alla led
 • Vara en attraktiv arbetsgivare
 • God ekonomi och effektiv verksamhetÖkad integration och sysselsättning 

Stiftelsens skall arbeta för bättre integration, ökad sysselsättningsgrad och ett mer jämlikhet mellan könen.
Vårt arbete skall vara socialt hållbar genom att vi arbetar för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Detta arbete kräver samverkan både med boende och med andra aktörer. Därför är dialogen är ett viktigt verktyg.
Vi ska söka samverkan med Sollefteå kommun, föreningar och boende i Resele. En viktig del i arbetet är att skapa en trygg och trivsam livsmiljö.
Vi fortsätter ha fokus på att utveckla vår fastighet och Reseleortens attraktivitet.

Aktiviteter

 • Intensifiera satsningarna i Resele.
 • Genomföra vår satsning ”vägen till viktiga riktiga jobb”.
 • Utifrån ett mångfaldsperspektiv kartlägga vilka behov de boende har utifrån mötesformer och kommunikationsval.
 • Initiera och främja idrott, turism, kultur i olika former i  samarbete med Reseleboende.

 Miljötänkande i alla led

Stiftelsen ska minska miljöpåverkan som uppkommer i vid ny- och ombyggnation.
Miljöarbetet ska inriktas så att de lokala miljön inte skadas och vi har särskilt fokus på förnyelsebar energi i våra hus.
Vi ska skapa bättre förutsättningar för återanvändning och återbruk av produkter som annars blir avfall. Vi ska underlätta för våra hyresgäster att delta mera och främja utvecklingen av cirkulär ekonomi.
Vi ska också verka för omställningen till hållbar mobilitet och uppmuntra och inspirera våra boende att ta eget ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer i det egna boendet.

Aktiviteter

 • Beakta möjligheter till solceller på tak i samband med utveckling av projektet.
 • Val av miljövänligt byggmaterial.
 • Ta fram rutiner för återanvändning av byggmaterial.
 • Reducering av plastprodukter inom alla områden.
 • Möjliggöra laddstolpar för eldrivna fordon.
 • Krav på leverantörer ur miljösynpunkt

Arbetsplatser i naturskön miljö

Stiftelsen Trygghetsboende Resele ska präglas av engagerade och kompetenta styrelsemedlemmar, ledare och medarbetare som känner stolthet, delaktighet och arbetsglädje. Vi erbjuder medarbetarna möjlighet att ta ansvar och utvecklas
med en god och trygg arbetsmiljö och rättvisa anställningsvillkor.
Vi ska utveckla medarbetarskap genom samspel mellan engagerade, ansvarstagande ledare och medarbetare.
Vi strävar efter mångfald och motverkar all form av diskriminering och utanförskap. Vår värdegrund; Beakta alla människor med värdighet oavsett ras, kön och ålder.
Vi har fortsatt fokus på ökad frisknärvaro och förutsättningar för god hälsa hos våra medarbetare.
Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö för alla likväl som för våra boende.

Aktiviteter

 • Erbjuda trygg och säker arbetsplats för samtliga medarbetare.
 • Ta fram likabehandlingsplan ur medarbetar- och medborgaperspektiv.
 • “Generationsklubben”, där barn och ungdomar kan ges möjlighet att uppleva trygghetsboendets gemenskap och delta i aktiviteter.
 • Skapa insatser och erbjuda utbildningar i syfta att förebygga våld och hot mot medarbetare.

                                       

God ekonomi & effektiv verksamhet

En stabil ekonomi skapar trygghet för våra hyresgäster och anställda och är en förutsättning för att kunna bedriva en sund affärsmässig verksamhet. En god ekonomisk utveckling i stiftelsens verksamhet skapar utrymme för en långsiktig verksamhet och viktiga satsningar.

Vi står inför mycket stora investeringar i nybyggnation. Samtidigt skall drift och underhåll optimeras till möjligaste ekonomiska nivå utan att avstå från
långsiktiga hållbarhets- och kvalitetskrav.
Till stiftelsen inkommer medel i huvudsak i form av:
 • Donationer från privatpersoner och företag via stiftelsens hemsida, event eller till bankkonto.
 • Projekt- och stöd från svenska myndigheter och Europeiska Unionen.
 • Näringsverksamhet i form av samarbeten med företag, utbildningsverksamhet, annonsering och organisationer samt event.
Medel som inflyter till stiftelsen ska förvaltas av styrelsen i överensstämmelse med stiftelsens stadgar och endast i syfte att uppfylla ändamålet.
Hur våra resurser används och vilken effekt de ger är mycket viktigt ur styrningssynpunkt. Stiftelsens verksamhets granskas av auktoriserad revisor i Sollefteå. Vi följer upp effekterna av våra satsningar och inom social hållbarhet.

Aktiviteter

 • Optimera utnyttjandegraden.
 • Aktiv intern verksamhet.
 • Externa arrangement för hög nyttjandegrad.
 • Upprätthåll attraktiv boendemiljö genom ständiga förbättringar I drift och underhåll.

SWOT-analys

(namnet SWOT kommer från orden ”Strengths”, ”Weaknesses”, ”Opportunities” och ”Threats”)

STYRKOR

 • Fokus på sociala insatser och hållbarhet
 • Ökad trygghet för boende
 • Väl anpassat trygghetsboende
 • Samverkan med Reselebygden
 • Utveckling av Reseleorten
 • Bevarande av landskapsbilden
 • Naturskönt landskap
 • Transparens i det vi gör

SVAGHETER

 • Finansiering
 • Osäkert kapitalflöde
 • Låg ROI ( Return of investment )
 • Landsbyggdsprojekt

MÖJLIGHETER

 • Starkt efterfrågan på bostäder
 • Stark anpassning till behov
 • Efterfrågan på trygghetsboende
 • Utveckling av Resele centrum
 • Förstärkning av Resele som attraktiv ort att leva och bo i
 • Nybyggnad i kombination med bevarande av befintliga byggnader
 • Samråd med Länsstyrelsen Västernorrland
 • Tekniska innovationer

HOT

 • Bristande finansiering
 • God beläggning hos entreprenörer
 • Höga byggmaterialkostnader
 • Stöldrisk
 • Bristande kvalitet i utförande
 • Olycksfall

STIFTELSENS UPPDRAG

2022-2023

 • Projektplanering och genomförandeplan
 • Framställa projektbudget
 • Bereda för byggnation av lägenheter och gemensamhetslokaler
 • Planera för Barnhotel för ökad turism och fritidsaktiviteter
 • Utveckling av gemensamhetslokaler för både yngre och äldre generationer
 • Energisnåla- och miljövänliga val
Stöd Resele och Insamlingsstiftelsens strävan att skapa ett trygghetsboende och upprätthålla levnadsvillkoren på landsbygden, också för kommande generationer!
Tack för Ditt stöd.
Styrelsen
Stefan Sahlén
Förvaltare & Ordförande
Stefan Sahlén​

Förvaltare & Ordförande

Resele Visions Blogg

Den här bloggen handlar om projektet Resele Prästbord 1:36, Sollefteå Kommun som startades i Februari 2016 och är avsedd för att informera om projektet, d.v.s. planering, händelser mm. Vi emotser öppen dialog, synpunkter, konstruktiva och sakliga kommentarer och kritik.

Välkommen att aktivt delta och följa bloggen!


Till vår blogg >>>

Photo: © Trons   trons.se © Trons. Vid publicering ska namnangivelse/byline sättas ut där det är praktiskt och tekniskt möjligt enligt följande, Foto: Trons. Bilden får bara användas efter överenskommelse. Radera nedladdad bild efter användning.

Trygghetsboendet Resele Insamlingsstiftelse

Stöd tillkomsten av trygghetsboendet i Resele

Stiftelsens affärsidé är att förvalta, utveckla och bygga hyresrätter i form av trygghetsboende på uppdrag av Reseleborna.

Tre viktiga principer:

Trivsel

Att få möjligheten att bo kvar i sin hembyggd tycker vi är självklart. Bygden där man har haft sin hemvist är basen för tryggheten. Inga främmande miljöer och anonymitet. Det skall kännas som hemma.

Vision

Vår framtidsvision skapar en trygg boendemiljö med den service som våra boende efterfrågar och kräver.

Gemenskap

Ingen skall behöva känna sig ensam och satt i utanförskap. Gemenskap är basen för trygghetsboendet likväl som de individuella behoven att få sköta sig själv. Valmöjlighet är viktigt.